از ترکیب مواد شیمیایی مخصوصی با نسبت مشخص در کوره ساخته می شود.

این ترکیب تشکیل شده دارای انواع فوم سرد ، فوم گرم و ویژه می باشد